Bevillinger 2010

Det Sociale og Det Kulturelle Område

 

 

Det Sociale Område

 

Bisquitfabrikken

At støtte et projekt til at gøre 5-7 kvinder med mellemøstlig baggrund i stand til at  videregive/undervise i deres evner som kokke og videregive til etniske danskere så meget som muligt af de traditioner, som ligger i deres tilgang til  kogekunsten. Projektforløbet vil indebære 20 kurser for 12-15 personer.    

d.kr. 185.000 

 

Broen

At støtte 3 afdelinger i Støtteforeningen "BROEN" til at skabe en aktiv tilværelse for udsatte børn. Midlerne skal gå til dækning af udstyr, kontingenter, stævneafgifter og transport. Den enkelte afdeling har kontakt med de udsatte børns sagsbehandlere, lærere, familie-rådgivere, pædagoger mfl.   

d.kr. 150.000

 

Den Selvejende Institution Asyl Dialog Tanken
3-årig  støtte til etablering af et brugerstyret kultursted/værested ”Trampolinhuset”, hvor asylsøgere og danskere mødes på lige vilkår under forhold der bygger på  inklusion, respekt og gensidig nysgerrighed. Der vil være faste programpunkter som f.eks. advokatbistand, børnepasning, cafe, dans, sport, kreative kurser, læseklubber, madklubber, aftenskole i dansk, arabisk, engelsk m.m. samt danne ramme om debataftener, koncerter o.a.    

d.kr. 3.000.000 (3 år)

 

FM-huset
At støtte udgifter til gennemgribende møblering og indkøb af udstyr til "FM-Huset", som blev etableret den 1. marts 2010 samt personale timer til støtte for det familienetværk, der skal støtte de unge i huset.      

d.kr. 570.000
   

Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier

3-årig støtte til gennemførelse af et glidende generationsskifte ved at ansætte en lønnet daglig leder og i samme forbindelse flytte kontorlokalerne til anden adresse, idet kontoret hidtil har været i en fløj på  Kirsten Raffel Hermansens gård. Foreningen skal i den 3-årige periode formå at få mere stabil finansiering på plads. Foreningen er pt. støttet af Satspuljen med 1 heldags person, som er delt på 3 personer samt løbende af private fonde.

d.kr. 1.890.000 (3 år)

 

Foreningen Det Sociale Netværk

3-årig støtte til opbygning af en hjemmeside i Foreningen Det Sociale Netværk, der skal henvende sig til patienter og pårørende bredt indenfor psykiatrien. Hjemmesiden skal samtidig være et væsentligt kommunikationsforum og en platform, der sikrer projektet ved at gøre det psykiatriske område mindre tabubelagt, mere synligt og politisk og økonomisk mere attraktivt.

d.kr. 4.050.000 (3 år)

 

Hillerød Kvindecenter

At støtte indretning af nybygning i Hillerød Kvinde-Krisecenter samt indretning af tilhørende legeplads og have til kvinder samt deres børn. Krisecenteret har plads til 6 familier, som kan få midlertidigt ophold med henblik på hjælp til at komme ud af et voldeligt forhold.

d.kr. 321.000

 

IKC – Indvandrercentret

3-årig støtte til at fremme udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder gennem ”At blive frue i eget liv” dvs. i at tage bedre vare på og større ansvar for eget helbred og trivsel, egen forsørgelsessituation samt styrke dem i deres moderrolle. Dette vil ske gennem støtte og hjælp til den enkelte kvinde med udgangspunkt i de individuelle problemstillinger, hun står overfor i forhold til sundhed, trivsel og marginalisering på arbejdsmarkedet. Det er helt afgørende for projektet, at det sker under devisen ”hjælp til selvhjælp”, hvor IKC fokuserer på kvindernes ressourcer i stedet for hendes manglende kompetencer.

d.kr. 797.100 (3 år)

 

Isbryderen
At skaffe midler til indkøb af en minibus som skal bruges i forbindelse med skolens undervisning og dagbehandling af eleverne. Det kan f.eks. være ture i  forbindelse med undervisningsforløb, lejrskoler, hjemmebesøg samt på  ekskursioner.

d.kr. 200.000

 

Jakob Kehlet
At støtte produktion af en bog/ folder og to-tre lyddagbøger (dette er finansieret særskilt med 75.000 fra Kunstrådet) tilegnet nydiagnosticerede unge kræftramte mellem 16 og 30 år. Bogen skal indeholde en række personlige  beretninger fra andre unge kræftramte, der lever eller har levet med sygdommen. Tanken er, at når unge får kræftdiagnosen, eller første gang de skal til  kemo-behandling, kan sygeplejersken eller lægen give bogen til den unge som en ”gave”.    

d.kr. 152.000  

 

KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark

3-årig støtte til aflønning af ½ assistent i Den Blå Paraply som er et socialt værested/aktivitetscafe, hvor formålet er at tilbyde udsatte borgere et alkoholfrit,  trygt og positivt omsorgsmiljø. Det er psykisk syge, socialt udstødte m.m. men  også enlige forældre og deres børn. Der er mange frivillige i cafeen, men der er behov for en fastansat uddannet person, der kan fastholde og koordinere de  mange frivillige.

d.kr. 616.475 (3 år)

 

Kofoeds Skole
At støtte samtlige udgifter til nyt køkken samt tilstødende gangarealer på Kofoeds Skoles  Akutherberg for hjemløse. Målgruppen på herberget er velfungerende mennesker uden misbrug eller psykologiske, psykiatriske diagnoser, som er havnet i en pludselig kaotisk livssituation og derfor står uden tag over hovedet. Det nuværende køkken-alrum, som er husets centrale opholdsrum, er slidt og utidsvarende efter lang tids flittig brug, og der er nu stærkt behov for såvel udskiftning af køkkenelementer og hårde hvidevarer, som en generel istandsættelse af vægge, lofter og el-installationer.

d.kr. 152.180

 

Kræftens Bekæmpelse

At støtte produktion af bog ”Da Gustavs søster fik kræft – og alt blev anderledes”, som skal komplementere en bog om kræftramte børn ”Da Sara fik kræft – og alt blev  anderledes”, som beskrev behandlingsforløbet om den kræftramte 10-årige pige Sara. Den nye bog skal gives til børn, som lever med en kræftsyg søster eller bror.

d.kr. 175.863

 

Københavns Praktiserende Lægers Børnefond
At støtte Københavns Praktiserende Lægers Børnefond som yder økonomisk støtte til værdigt trængende sygdoms- og samtidig socialt ramte patienter i Københavns og Frederiksberg kommuner. Fonden uddeler udelukkende portioner á kr. 6.000-8.000 efter uopfordret indstilling fra praktiserende læger til børnefamilier, hvor forældre (ofte  enlige) eller børn er alvorligt somatisk eller psykisk syge og samtidig har meget begrænsede, økonomiske midler. Pengene bliver oftest brugt til at anskaffe praktiske ting, der kan lette en ellers anstrengt hverdag, eller en længe tiltrængt ferierejse, der ellers ikke var mulig.

d.kr. 100.000

 

Mændenes Hjem
At støtte ombygning af de eksisterende badeværelser i Mændenes Hjem, som er et herberg  for mandlige hjemløse, hvoraf langt hovedparten er stofmisbrugere. De nuværende  toilet- og badeforhold er nedslidte og institutionsprægede. Bl.a. bader beboerne i et fælles lokale uden mulighed for at lukke døren, når de er i bad.

d.kr. 1.200.000

 

Mødrehus i Quaanaq
At støtte renovering af hus i Qaanaaq, Thule til unge mødre eller unge par som har brug for fysiske rammer,  som tilgodeser deres behov for en god bolig med faciliteter, der kan hjælpe dem til at trives og udvikle sig til velfungerende forældre.

d.kr. 614.746 (3 år)

 

Støttecenter mod Incest
At støtte projektet  “Gruppeterapi for seksuelt misbrugte kvinder” med det formål at tilbyde seksuelt misbrugte kvinder et forløb i en terapeutisk gruppe. Derigennem forsynes Støttecenter mod Incest med ny viden og erfaringer i om både kvinderne og metoden. Projektet bidrager dermed til et løft i kvaliteten af tilbud til seksuelt misbrugte kvinder.

d.kr. 676.400 (3 år)

 

Zentropa Entertainments
At  støtte en landsdækkende udbredelse af det tryghedsskabende skole-,  undervisnings- og debatprojekt ”TRÆNEREN I SKOLEN”, som har til formål at forebygge seksuelt overgreb og andre former for krænkelser på børn og unge i  Danmark. Mere konkret søges støtte til udvikling og distribution af skole- og undervisningsmateriale til folkeskoler over hele landet, samt dertilhørende  dialogrejse.

d.kr. 150.000

 

 

Det Kulturelle Område

 

Ballerup Kommune

At støtte udførelse af bronzeskulptur af den danske billedhugger Sophia Kalkau (født  1960), som værende een af 5 skulpturer som skal være udsmykning langs søpromenaden i det nye boligområde Søndergård i Måløv, Ballerup Kommune.

d.kr. 575.000

 

Dansk Danseteater
At støtte gennemførelse af Dansk Danseteater open-air dansefestival ”Copenhagen  Summerdance 2010”, som finder sted i Københavns Politigård. For at udbrede kendskabet til moderne dans og ballet er der gratis entre for publikum til  festivalen.

d.kr. 200.000

 

Den Kongelige Opera
At støtte Den Kgl. Opera’s gæstespil i Lincoln Center New York som inkluderer 2  opera-opførelser af ”Dancer in the Dark” komponeret af den danske komponist  Poul Ruders (født 1949) baseret på Lars Von Triers (født 1956) verdensberømte værk og film samt opføre en symfonikoncert.

d.kr. 1.500.000

 

Foreningen Chopin
At støtte afholdelse af 5 koncerter, 7. og 19. september samt 17. oktober 2010 (de 2  sidstnævnte datoer i Teatermuseet i Hofteatret, som ved 2 bevillinger tidligere er støttet af OAK, OAK-11-05-04 og OAK-08-034) førstnævnte dato i  Konservatoriets Koncertsal, alle i anledning af 200-året for komponisten Fryderyk Chopins fødsel.

d.kr. 124.500

 

Faaborg Museum
At støtte Faaborg Museum, som har 100 års  jubilæumsdag den 24. juni 2010, og det er hensigten med udstillingen og publikationen ”Mads  Rasmussen og Faaborg Museum” at markere hele året som museets jubilæumsår og i særdeleshed at fortælle den gode historie om museumsstifteren  konservesfabrikant Mads Rasmussen og hans initiativ i foråret 1910 – at stifte  Faaborg Museum for den fynske malerkunst.

 d.kr. 500.000

 

Gigtforeningen

At støtte udførelse og opsætning af keramiske relieffer af kunstneren Maja Lisa  Engelhardt (født 1956) på Gigtforeningens Center for sundhed og træning i Skælskør, som i perioden 2008-2010 har gennemgået en gennemgribende renovering  og modernisering. Det nye gigtcenter forventes indviet i oktober 2010, hvor kunstværket ønskes færdigt.

d.kr. 490.000

 

 

Gl. Holtegaard
At støtte udstillings- og bogprojektet ”Tegn & Bevægelse” med fotografen Per Bak  Jensen (1949). Med Tegn & Bevægelse tager Per Bak Jensen et nyt kunstnerisk  skridt i retning af at afdække de mere usynlige strukturer og mellemlag i den synbare virkelighed. Og projektet er resultatet af en søgen efter, hvad Per Bak  Jensen selv kalder et religiøst rum. I forbindelse med udstillingen vil der  blive udgivet en omfattende bog.

d.kr. 250.000

 

Holstebro Kunstmuseum
At støtte retrospektiv udstilling med keramikeren Gertrud Vasegaard først på Holstebro  Kunstmuseum (4/6–28/8 2011) og derefter på Bornholms Kunstmuseum (25/9 2011–  2/1 2012). Udstillingen vil omfatte mere end 110 værker og vil blive ledsaget af en biografi om kunstneren includeret et fyldigt engelsk resume.

d.kr. 363.500

 

JJ Film
At støtte udgifter til en portrætfilm om keramikeren Bodil Manz (født 1943). Filmen søger at give et dybere indtryk af mennesket og kunstneren. Et portræt, der kan inspirere andre til at kaste sig over deres kunstneriske talenter. Et portræt, der sikrer at også kommende  generationer vil kunne lære om og blive inspireret af mennesket og kunstneren Bodil Manz.

d.kr. 200.000

 

Johannes Larsen Museet
At støtte retrospektiv udstilling med maleren Fritz Syberg (1862-1939). Udstillingens mål er at skabe øget opmærksomhed på denne betydningsfulde malers livsværk og indgår som led i festligholdelsen af Kunstens Fyn (sommeren 2010) i anledning  af tre fynske kunstmuseers jubilæer. Udstillingen ledsages af en stor biografi og en film.

d.kr. 200.000

 

Louisiana Museum of Modern Art
At støtte udstillingen ”Kunst & Myte” af den internationalt berømte tyske nutidskunstner Anselm Kiefer (f. 1945). Med  denne udstilling ønsker Louisiana dels at fuldstændiggøre præsentationen af den  tyske efterkrigskunst, hvoraf museet tidligere har vist Georg Baselitz, Gerhard  Richter og Sigmar Polke (vist henholdsvis 2006, 2005 og 2001), dels at anlægge et perspektiv på det maleri, som har spillet en stor rolle i de sidste årtier  og som bliver ved med at komme frem igen: Fusionen af malerisk materiale og  ”litterært” indhold. Udstillingen på Louisiana, som med godt 75 værker, vil  dække hele Kiefers virke dvs fire årtiers kunst vil være den første større præsentation af Kiefers værker i Skandinavien. I forbindelse med udstillingen udgiver Louisiana et katalog på dansk og engelsk, hvor danske og udenlandske fagfolk vil bidrage.

d.kr. 4.000.000

 

Nivaagaards Malerisamling
At støtte en retrospektiv udstilling med den danske  kunstner Preben Hornung (1919-1989) for at styrke interessen for hans kunst og  bidrage til en nærmere indplacering af ham i moderne dansk kunsthistorie.

d.kr. 250.000

 

Nordic Concerts
At støtte Royal Concertgebouw Orchestra’s koncert den 7. februar 2011 i DR Koncerthuset. Dirigent er Mariss Janson og verdenspianisten  Leif Ove Andsnes er solist. Programmet er: Brahms: Klaverkoncert nr. 2, Wagner:  Prelude og Isoldes, Strauss: Der Rosenkavalier Suite. 

d.kr. 500.000

 

Opera Hedeland
At støtte udgifter til opførelse af den sjældent opførte  Bellini bel canto opera ”Norma”, instrueret af den kendte svenske Staffan  Valdemar Holm (indtil 2009 teaterchef på Dramaten i Stockholm og fra 2011  teaterchef ved Düsseldorfer Schauspielhaus). Opera Hedeland har opført  sommeroperaer hvert år siden 2002 på det største udendørs amfiteater i Skandinavien.

d.kr. 75.000

 

Pia Arke Selskabet
At støtte en retrospektiv udstilling med den  dansk-grønlandske kunstner Pia Arke’s arbejder (1958-2007) først i København i  Den Frie’s Udstillingsbygning samt på Nationalmuseet, derefter til Grønlands  Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk. Det ansøgte beløb gælder udelukkende  udstillingen i Grønland. De samlede udgifter for hele projektet – Danmark og  Grønland er d.kr. 1.506.493.
Pia Arke arbejdede som kunstner især med udforskningen af drivkræfterne bag og fortrængningen af den grønlandske kolonihistorie, som hun  selv var et produkt af. I forbindelse med udstillingerne holdes et internationalt seminar i København og der udgives et omfangsrigt katalog.

d.kr. 200.000

 

Sct. Marie Kirke
At  støtte udgifter til genåbning af to vinduer i koret i Sct. Marie Kirke,  Sønderborg. Vinduerne har været muret til siden 1923.  Den danske kunstner Per Kirkeby (f. 1938) vil stå for udsmykningen af vinduerne.

d.kr. 200.000

 

Statens Museum for Kunst
At støtte i 3 år  (2010-2012) 2 årlige udstillinger på Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens  Museum for Kunst (SMK). Udstillingerne skal revitalisere Kobberstiksamlingen i det danske kunst- og kulturliv ved at vise sin egen samling af kunst på papir –  dels med fokus på udenlandsk kunst dels med fokus på national kunst på tværs af kunsthistoriens perioder.

d.kr. 4.500.000 (3 år)

 

Statens Teaterskole
At støtte indkøb af nyt tidssvarende lysudstyr, dvs. 2  lysborde og lysdæmperudstyr dermed give den fornødne og væsentligste start til et nyt lyssystem til Statens Teaterskole, således at skolen bliver i stand til at uddanne lys-teknikere med de absolut bedste tekniske kompetencer.

d.kr. 450.000

 

Stoense Kirke
At støtte afholdelse af sommerkoncerterne i 2010 i Stoense Kirke. Formålet er at videreføre den langvarige koncerttradition, som bidrager til at styrke den klassiske musik og til at hente førende  internationale kunstnere til Danmark. Den 33. Sæson byder på i alt fire  koncerter.

d.kr. 150.000

 

Øregaard Museum
At  støtte en særudstilling med 80 malerier og skitser samt udvalgte fotografier af den danske kunstner Franciska Clausen (1899-1986) med henblik på at skabe et fornyet blik på denne kunstners oeuvre. Udstillingen vises både på Øregaard  Museum og på kunstmuseet Brundlund Slot. Udstillingen vil blive ledsaget af en illustreret katalogbog.

d.kr. 230.000