Bevillinger 2017

 

 

Baba – Fonden for Socialt ansvar – d.kr. 300.000 (1 år)
At støtte Baba hvis formål er at etablere et lokalt fællesskab af frivillige fædre (”Baba-frivillige”), der skaber målbare forandringer hos andre fædre, så de bliver en aktiv del af deres børns liv i samspil med lokalsamfundets aktører. De frivillige er ressourcestærke fædre, der kan skabe en reel, vedvarende forandring hos fædre og bidrage til en kultur blandt fædre, hvor man kan tale om dilemmaer og erfaringsudveksle i forhold til far-rollen.
 

D-factor, Verdensbørn i samarbejde med FO-Århus – d.kr. 166.250 (1 år)
At støtte D-factor hvis formål er at gennemføre teaterforestillinger på en række erhvervsskoler om det at være indvandrer-ung i et dansk skolesystem. Teatret sker i form af publikum-dialog og har til formål at adressere nogle af de problemer unge med anden baggrund end dansk sidder med i uddannelsessystemet og reducere den store frafalds procent fra uddannelser, disse unge går på.

 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter – d.kr. 1.391.367 (1 år)
At støtte Dansk Kvindesamfunds Krisecenter i at etablere et nyt krisecenter for voldsramte mødre og deres børn på grund af et stigende behov for flere krisecenterpladser. I 2016 modtog krisecenteret på Frederiksberg således 267 henvendelser fra voldsramte kvinder med forespørgsel om plads, hvor man måtte afvise pga. manglende kapacitet.
 

Dansk Stalking Center – d.kr. 6.996.858 (3 år)
At støtte Dansk Stalking Center i at forebygge og reducere stalking - og at mindske stalkingens konsekvenser for stalkingudsatte og deres familie, herunder stalkingudsattes børn.
 

Fonden Mødrehjælpen – d.kr. 3.001.411 (3 år)
At støtte Mødrehjælpen i Aalborg til at tilbyde en koordineret, helhedsorienteret indsats for unge gravide målrettet forældreskab, hverdagsmestring, netværk samt uddannelse og arbejde med det formål at gøre de unge i stand til at skabe gode og trygge rammer for deres børn samt sikre selvforsørgelse.
 

Fonden projekt UDENFOR – d.kr. 181.200 (1 år)
At støtte UDENFOR med projektet ‘Hjemløshed i et kønsperspektiv’ hvor UDENFOR stiller skarpt på kvinden på gaden i det danske samfund. Man vil kortlægge, diskutere og bidrage til den danske forskning i hjemløse kvinder i Danmark. Formålet er at opnå et langt bedre kendskab til kvinders veje ind i hjemløshed, deres mangfoldige erfaringer og forhold på gaden samt de generelle kønsmæssige dimensioner af hjemløshed i vor tids samfund.
 

Fødevarebanken – d.kr. 5.814.996 (3 år)
At støtte Fødevarebanken i at udvide og konsolidere Fødevarebankens arbejde med etablering af en afdeling i Kolding, som skal dække størstedelen af Region Syddanmark, og dermed udbrede Fødevarebankens tilbud om friske overskudsfødevarer til socialt udsatte i en større del af landet end i dag. Afdelingen skal desuden udvikle en beskæftigelsesfremmende indsats for socialt udsatte i tæt samarbejde med Jobcenter Kolding.

 

Horton Hovedpineforening – d.kr. 1.500.000 (1 år)
At sikre sekretariatets overlevelse og gennemførelse af foreningens 5-årsplan. Sekretariatet er med til at sikre, at medlemmerne på trods af sygdom, kan bibeholde et liv med indhold, gode livsvilkår og forblive erhvervsaktive. Patientforeningen gør en forskel for de ca. 7.000 danskere, som pt. ikke har andre steder at henvende sig, og som resten af livet må leve med en kronisk og invaliderende sygdom de færreste i dag kender til.

 

ISHTAR – d.kr. 3.500.000 (3 år)
At støtte Ishtar – en gruppe af etniske kvinder i fortsat at udvikle deres køkken og madproduktion, at ombygge deres butik til en gourmetbutik og at udvikle produkter til butikken.
 

Jyske Bank – MurMal – d.kr. 519.800 (1 år)
At støtte MurMal som er et projekt i Sydgrønland hvis formål er at give rodløse unge på Grønland en grundlæggende indføring og træning i et fag, så de bliver godt rustede til at begynde på og gennemføre grundforløbet på en erhvervsskole. Det er projektets idé, at motivationen og lysten til uddannelse vækkes og øges ved at deltage i relevant og meningsfyldt arbejde, som det vil være at være med til at designe et MurMaleri i lokalområdet.
 

Kirkens Korshær – d.kr. 519.000 (1 år)
At støtte Kirkens Korshær i at etablere socialt arbejde i Nordborg og omegn til gavn for udsatte borgere.

Projektet har til formål at styrke disse borgeres ressourcer, således at de bliver bedre i stand til at leve en selvhjulpen tilværelse. Dette skal gøres ved at tilbyde målgruppen aktiviteter, som styrker personlige og sociale kompetencer, giver mulighed for netværksdannelse, hjælp til livsstilsændringer etc.
 

Københavns Universitet – Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed – d.kr. 773.698 (2 år)
At støtte Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed i at tilvejebringe viden om sundhed og sundhedssøgende adfærd blandt gravide udokumenterede migranter og børn af udokumenterede migranter i Danmark. Denne viden skal bruges til at optimere de gravide og børnenes sundhed gennem en række konkrete tiltag ved Sundhedsklinikken for Udokumenterede i København og Århus.
 

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) – d.kr. 2.215.500 (2 år)
At støtte LOKK i at få tid og ressourcer til at nytænke hele organisationen LOKK for at blive en moderne, bæredygtig og mere forretningsorienteret organisation. LOKK har tidligere modtaget offentlige midler til at kunne drive organisationen og drive et sekretariat.
 

Mary Fonden – d.kr. 1.740.000 (2 år)
At støtte Kattunneq II som på baggrund af erfaringerne fra Kattunneq I – Grønlands Krisecentre -  i en fortsættelse af at opkvalificere det faglige niveau på Grønlands krisecentre. Fokus vil særligt være på foran­kring og fremtidssikring af den faglige opkvalificering, på styrkelsen af de lokale og nationale faglige netværk omkring krisecentrene, og på inddragelse af det kommende krisecenter i Tasiilaq.

 

Muhabet – d.kr. 3.479.920 (2 år)
At støtte Muhabet som er et værested for udsatte og psykisk sårbare flygtninge i at der bliver sikret fokus, ressourcer og arbejdsro til Muhabets fortsatte strategiske omstillingsproces, der har to fokusområder, der er indbyrdes forbundne.
Det ene er helt fundamentalt det systematiske videre arbejde med Muhabets økonomiske forankring, og det andet er at bringe Muhabets målgruppe tættere på arbejdsfællesskaber til gavn og glæde for den enkelte som for hele samfundet.

 

Sankt Lukas Stiftelsen – d.kr. 2.900.000 (1 år)
At støtte Lukashuset i at kunne tilbyde en specialiseret palliativ indsats målrettet lindring af det syge barn, aflastning af familien og et helhedsperspektiv på familiens samlede situation. Det syge barn lindres for de gener, som sygdommen medfører i trygge rammer, hvor det kan være sammen med sine forældre og søskende. Familien aflastes og rustes til en hverdag med livstruende sygdom, og der tages hånd om søskendes ofte oversete behov. Lukashusets har således til formål at forbedre livssituationen og livskvaliteten for børn og unge med livstruende sygdom samt deres familier og at bidrage til den generelle udvikling af inden for lindrende behandling, som det er sket inden for voksenområdet.