Bevillinger 2016

 

Bogforlaget Frydenlund

At støtte midler til en bog om æresrelaterede konflikter skrevet af socialrådgiver Susanne Fabricius, som dagligt arbejder med dette område. 

 

d.kr. 145.000

 


Børns Vilkår

At støtte udgifter til at fastholde ansættelse af jurist i Børns Vilkår – en selvejende institution. Juristens opgave er essentiel for børnene i kraft af, at han både er bisidder for børnene og at han sikrer, at børns rettigheder overholdes i Danmark.

d.kr. 1.892.188 (3 år)

 

 

Café Exit

At sikre, at Café Exit kan fortsætte det vigtige arbejde, foreningen gør for ex-indsatte og indsatte, indtil man har fundet anden bæredygtig finansiering. Indsatsen betyder færre ofre for kriminalitet og færre udgifter for samfundet, og at de ex-indsattes børn har større chancer for at undgå negativ social arv ved ikke at skulle vokse op med en kriminel far som rollemodel.

 

d.kr. 4.800.000 (2 år)

 

 

Café Venligbo

At støtte udgifter til at drive Café Venligbo i København helårligt og indendørs. Cafeen er et mødested hvor flygtninge og danskere arbejder sammen og i fællesskab sikrer, at cafeen fungerer.

 

d.kr. 400.000

 


Concura

At støtte udgifter til ombygning af de eksisterende rammer på ConCuras afdeling i Tveje Merløse, som er et opholdssted med døgnbemanding for unge med særlige behov. Her kan de anbragte unge bo, gå i skole og modtage støtte, indtil deres situation er afklaret.

 

d.kr. 150.000

 

 
Dansk Flygtningehjælp

At støtte at børn og unge fra flygtningefamilier på den lave integrationsydelse indført per 1. september 2015 fortsat har økonomisk mulighed for at deltage i forenings- og fritidsaktiviteter med henblik på at styrke deres integration i Danmark.

d.kr. 5.000.000 (2 år)
 

 

Det Kgl. Vajsenhus

At bevare Det Kgl. Vajsenhus i København. Skolen er en af de ældste i Danmark, som historisk set sikrede kloge, fattige børns adgang til uddannelse, men i dag er specialiseret i at hjælpe socialt udsatte børns adgang til arbejdsmarkedet på trods af fattige rollemodeller i hjemmet. Skolens økonomi har været baseret på salg af salmebøger, men på grund af faldende salg har skolen været nødsaget til at reorganiseres til at være en privat betalingsskole, som inkluderer et ekstraordinært antal af fripladser for socialt udsatte børn.

d.kr. 2.400.000 (3 år)

 

 

Foreningen Cancerramte Børn

At støtte fortsættelse af tilbud om øjeblikkelig psykologhjælp til familier i Foreningen Cancerramte Børn.

 d.kr. 470.000

 

 

Frivilligcenter Langeland

At yde støtte til Frivilligcenter Langelund til ”Projekt Hjerterum”, som handler om at give børn og unge på Langeland, som oplever sorg og kriser i livet, mulighed for at indgå i samtale- og selvhjælpsgrupper med ligestillede børn og unge og kvalificerede frivillige de næste 2 år.

 

d.kr. 749.900 (2 år)

 

 

Hanstholm Asylcenters Venner

At støtte Hanstholm Asylcenter med midler til at tilbyde asylansøgere et undervisnings- og praktikforløb i naturpleje og gartneri, som giver dem adgang til at komme ud, give dem nogle kompetencer og certifikat på disse samt mulighed for at interagere på tværs af nationalitet og alder.

d.kr. 240.000

 

 

ICDA

At støtte etablering af en social- og netværkscafé 'ICDA' for ældre vietnamesere i Århus. Caféen skal fungere som et sted, hvor de ældre vietnamesere kan møde ligestillede, som de deler fælles historie og erindringer med og derved øge deres livskvalitet.

d.kr. 480.000 (2 år)

 

 

Julemærkefonden

At indkøbe opvaskemaskiner, komfurer og emhætter og tørretumbler til de tre afdelinger på Julemærkehjemmet Skælskør som giver ophold til overvægtige børn. Sund kost er en vigtig del af opholdet og de forbedrede køkkener vil gøre både børn og deres forældre mere aktive i madlavningen med sund mad og dermed udvide forståelsen af sunde vaner – også efter opholdet.

d.kr. 157.880

 

 

Kafé Kolind

At støtte udgifter til ansættelse af pædagogisk medarbejder i Kafé Kolind som er en social café Syddjurs Kommune. Socialt udsatte borgere skal inddrages i cafeens drift for derigennem at opbygge styrke og selvværd og livskvalitet: ”Hjælp til Selvhjælp”. Projektmedarbejderen skal varetage den pædagogiske indsats ved at fungere som pædagogisk rådgiver/vejleder.

d.kr. 599.880

 

 

MusikBeriget

At støtte MusikBeriget – 3 musikere besøger alvorligt syge børn og deres familier på hospitaler og giver små koncerter som palliativ behandling og derved bistår det offentlige behandlingssystem.
 

d.kr. 1.846.200 (3 år)

 

 

Mændenes Hjem

At støtte et pilotprojekt, der skal afprøve og operationalisere test af illegale stoffer i stofindtagelsesrummet Skyen, som er en afdeling af Mændenes Hjem. Så vidt vides er der aldrig systematisk blevet testet illegale stoffer i forbindelse med et stofindtagelsesrum, så det vil være helt ny viden og uafprøvet land. Formålet er at få identificeret en god modus operandi, således at erfaringerne og tilbuddet kan fortsætte efter projektudløb.
 

d.kr. 275.900

 

 

Orpigaq

At støtte Orpigaq – en anbringelsesinstitution for unge i Kangerlussuaq i Grønland med midler til at indrette, genindrette og etablere ekstra værelser til de unge beboere.

 

d.kr. 972.000 (3 år)

 

 

Parat til Start

At støtte oprettelse af en klub ”Parat til start” i Århus til unge med særlige sociale og uddannelsesmæssige udfordringer. Klubben oprettes i forlængelse af et skoletilbud og er også beregnet for de unge voksne, der har forladt skolen men fortsat har brug for støtte, nærvær og et sted at komme.

 

d.kr. 250.180 (3 år)

 

 

Reden Aalborg – KFUKs Sociale Arbejde

At støtte Reden Aalborg som hører under KFUKs Sociale Arbejde. Dels med over 2 år en række psykologbaserede gruppeforløb – ”Svanegrupper” -  for kvinder, der ønsker en tilværelse fri af prostitution dels til en medarbejder til opsøgende arbejde – dvs. løbende rekruttering til svanegrupperne og til at udbrede kendskabet til Redens øvrige arbejde såsom rådgivning og onsdagsklinik.   

d.kr. 334.400 (2 år)

 

 

Reden International

At støtte Reden International med midler til at holde deres natcafe åben til glæde for sexarbejdere på Vesterbro. Desuden med midler til at forlænge ansættelsen af en medarbejder – der opsøger østeuropæiske og nigerianske kvinder på gaden, og får dem med på natcafeen, hvilket åbner mulighed for en række hjælpe-tiltag.


Denne bevilling vil kunne supplere arbejde i andre organisationer som Oak Foundation Denmark støtter, såsom Sundhedsklinikken, Mændenes hjem, Gade Juristen.

 

d.kr. 5.176.676 d.kr

 

 

Sankt Lukas Stiftelsen

At søge midler til at Sankt Lukas Stiftelsen kan udvide kapaciteten af det nuværende specialkrisecenter for voldsudsatte og sikkerhedstruede minoritetskvinder og deres børn med 5 pladser.
 

d.kr. 1.752.331

 

 

Tandrødderne

At støtte udgifter til materialer til gratis tandbehandlinger udelukkende for hjemløse og andre stærkt marginaliserede grupper i tandklinikken Tandrødderne i København. Selve arbejdet i klinikken udføres af frivillige tandlæger og sundhedspersonale.

 

d.kr. 1.329.000 (2 år)

 

 

THE WHY

At støtte udgifter til en hjemmeside til THE WHY som er en uafhængig og non-profit organisation i København. THE WHY producerer og udgiver offentlige media som oplyser om den verden, vi lever i. Deres website vil bidrage til et skærpet fokus på pigers og kvinders vilkår på verdensplan og forankre en debat herom i den brede danske befolkning.

d.kr. 385.000

 

TUBA

At støtte TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere) til at producere to små film, der skal sætte fokus på, hvor let børn overses i en misbrugsfamilie. Det er som regel kun den misbrugende, der får hjælp.

 

d.kr. 250.000

 

 

WeShelter

At støtte udvikling af et nyt bæredygtigt haveprojekt omkring Bispebjerg Hospital til gavn for socialt udsatte borgere i socialpsykiatrien, deres familie, andre patienter, personale og lokale borgere for at forbedre integration og nedbryde tabuer omkring mennesker med sindslidelser og udsathed. Organisationen WeShelter i København står bag.
 

d.kr. 540.400 (2 år)