Bevillinger 2013

 

Basen - Børnehus

At støtte ”Basen” – et krisecenter for børn og unge fra voldsramte familier i København. Basen tilbyder støtte og rådgivning til såvel børn, unge og deres pårørende samt til professionelle. Basen tilbyder ikke overnatning. Centeret er det første af sin slags i Danmark.

 d.kr. 3.400.000 (3 år)

   

Café Klare

At støtte lønudgifter til aftenpersonale på Café Klare, som er en natcafé for hjemløse kvinder i København, sådan at det sikres, at kriseramte og hjemløse kvinder, der ikke må opholde sig på krisecentrene, kan komme trygt gennem aftenen og natten. 

 

 d.kr. 346.704

   

Center for Positiv Integration (CePI)

At støtte (CePI) Center for Positiv Integration’s opsøgende arbejde i tungt belastede boligområder som Mjølnerparken i København. CePI består af en gruppe akademikere med juridisk og økonomisk baggrund, som arbejder frivilligt og uden et fast kontor. CePI tilbyder målgruppen oplysning og oplæring om deres juridiske rettigheder og muligheder. Ved at tage rundt i de belastede boligområder og ved sociale arrangementer kan CePI nå de grupper, som har allermest behov for deres hjælp, eksempelvis indvandrere.  

 

 d.kr. 185.000

   

Den Selvejende Institution Asyl Dialog Tanken

At støtte Trampolinhuset, som er et dagcenter på Nørrebro i København, hvor asylsøgere og danskere kan mødes på lige vilkår. Trampolinhuset er det eneste center af sin slags i Danmark og dets arbejde har inspireret politikere til ændringer i landets udlændingelov. Denne bevilling som er en fortsættelse af fondens bevilling i 2010, vil gøre centret i stand til at fastholde sit eksisterende program, indtil staten tager over i slutningen af året.  

 

 d.kr. 1.000.000

   

Døgninstitutionen Dyrehaven

At støtte fortsættelse af opførelse af ”Fremtidens Børnehjem” i Kerteminde på Fyn. Bevillingen er et supplement til fondens bevilling i 2012 og vil gøre det muligt at etablere et afsnit i bygningen til unge mødre og udsatte familier. Personalet vil hjælpe og støtte familierne, sådan at eventuelle tvangsfjernelser af deres børn vil kunne undgås.

 

 d.kr. 750.000

   

Foreningen Misbrugsportalen

At støtte udgifter til udvikling af en anonym og åben telefonrådgivning, 7-9-13, henvendt til misbrugsramte og pårørende i Danmark. Rådgivningslinien, som er bemandet af både professionelle og tidligere misbrugere, tilbyder rådgivning og vejledning til løsning af de mangeartede problemstillinger disse grupper har.

 d.kr. 415.000

 

Frivilligcenter Tønder

At støtte udgifter til at etablere et centralt beliggende hus i Tønder, hvor områdets frivillige organisationer kan få deres egen base. I kraft af den centrale beliggenhed vil de blive synlige overfor de borgere, som de gerne vil nå ud til. Det kan være kræftrådgivning en dag om ugen, ensomme unge en anden osv.

 d.kr. 450.000 (2 år)

 

Frivillignet - En del af Dansk Flygtningehjælp

At støtte Frivillignet – En del af Dansk Flygtningehjælp. Frivillignet tilbyder efterhjælp til torturramte flygtninge og tilbyder at være mentorer for dem, sådan at de vil kunne overvinde deres frygt og gøres i stand til på ny at indgå i sociale relationer. Indledende hjælp til torturramte varetages af organisationerne Oasis og Dignity. Frivillignettet tager så over efterfølgende i et efterværnsprogram.

 d.kr. 560.214 (2 år)

  

IKIIN - Kærestekampen

At støtte produktion af fem fjernsynsprogrammer henvendt til unge i Grønland. De handler om vold i kæresterelationer og vil blive vist på den landsdækkende fjernsynskanal. Formålet er at få italesat den meget omfattende kærestevold, der finder sted i Grønland for derigennem at få ændret normer og accept.

 d.kr. 1.000.000

 

Indvandrer Kvindecenter (IKC)

At støtte og opmuntre udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder på Indvandrer Kvindecentret i København. Formålet er at udvikle kvindernes sociale færdigheder og give dem større selvværd ved at opmuntre dem til at tage større ansvar for sig selv, deres helbred, trivsel og i det hele taget sørge for sig selv. Denne bevilling er en fortsættelse af fondens bevilling i 2012.

 d.kr. 640.160

   

KAB

At støtte produktion af videoformidling/hjælp-til-selvhjælp hjemmesider henvendt især til de beboere, som grundet gæld er udsætningstruede i KAB administrerede ejendomme. Videoerne er et supplement til projektet ”Gældsrådgivning ved køkkenbordet”. KAB er en almen not-for-profit administrationsorganisation.

 d.kr. 300.000

   

Kirkens Korshær i Aalborg

At støtte køb og renovering af et fælleshus til Kirkens Korshær i Aalborg som arbejder på at forbedre og være til gavn for socialt udsatte menneskers tilværelse i Aalborg og omegn. Fælleshuset skal indeholde de fleste af de hjælpefunktioner, som organisationen tilbyder: Dagvarmestue, Natvarmestue, By-arbejde, Familiearbejde, Genbrugsbutik, mødelokaler for socialt udsatte mødre og administration.

 d.kr. 5.000.000

 

 LivaRehab

At støtte LivaRehab som er en organisation, der tilbyder diverse rehabiliteringstilbud for særligt udsatte kvinder – især prostituerede i København. Dels støtte til psykologforløb for kvinderne med fokus på bearbejdning af traumer, dels træning i selvforsvar, da kvinderne har været i voldelige forhold og ønsker teknikker i mentalt og fysisk selvforsvar. Støtten vil endvidere gå til produktion af en film adresseret til socialarbejdere for derigennem at øge deres viden om de prostitueredes tilværelse.  

 d.kr. 308.750

 

Mandecentret

At støtte Mandecentret i København. Centeret tilbyder overnatning til mænd i krise samt samtaleforløb og støtte til at få hverdagen til at fungere. Et væsentligt element er at fastholde mændenes kontakt til deres børn samt fastholde mændene i en sund hverdag med arbejde og uden misbrug. Mandecentret har unik erfaring indenfor arbejdet med kriseramte mænd i Danmark og er det eneste tilbud af sin art.

 d.kr. 153.000

 

Projekt Udenfor

At støtte opgradering af køkkenet i ”Den Mobile Café” i Projekt Udenfor, der dagligt leverer og udbringer mad til ca. 50 hjemløse i København.

 d.kr. 144.236

  

Props & Pearls

At støtte et projekt i organisationen Props and Pearls i København, der går ud på at identificere de spørgsmål, der er vigtigst for kvinder at få svar på under og efter behandling for brystkræft. Professionelle fagpersoner besvarer alle de spørgsmål, kvinderne måtte have via korte YouTube videoer. Formålet er at nå ud til mange flere og at påvirke kvinderne til at medvirke og få indflydelse på deres eget helingsforløb.

 d.kr. 885.000

   

Røde Kors

At støtte Røde Kors’ Sundhedsklinik for udokumenterede migranter. Klinikken, som drives af frivillige fagpersoner inden for sundhedsområdet, er det eneste sted, som tilbyder sundhedsydelser såsom tandbehandling, vaccination af børn og almindelig lægebehandling til denne udsatte gruppe. Bevillingen er en opfølgning på fondens bevilling i 2011.

 d.kr. 3.500.000 (2 år)

 

Selvhjælp Sydvest

At støtte udgifter til ansættelse af en konsulent i et Frivilligcenter i Skærbæk. Centret har til huse i et Sundhedshus, som rummer læger, hjemmehjælp, psykologer og fysioterapi. Konsulenten skal samordne med disse instanser og fungere som videns- og formidlingsperson med henblik på at afdække hvilke frivillige tilbud, borgeren kan få glæde af.

 d.kr. 478.632 (2 år)

 

Tandrødderne

At udvide åbningstiden fra 3 til 5 dage ugentligt og at købe et Panorama røntgenapparat til tandlægeklinikken TANDRØDDERNE i København. Klinikken tilbyder behandling af hjemløse, misbrugere og andre udsatte personer. Behandlingen vil hjælpe brugerne til at opnå et både større fysisk og socialt velvære og deres evne til at indtage mad.

 d.kr. 460.000