Bevillinger 2009

Det Sociale og Det Kulturelle Område

 

Det Sociale Område

 

Amarngivat Grønland
Støtte til Værestedet Armangivat i Tassilaq i Grønland. Formålet er at give unge mennesker mellem 15-21 år en mulighed for at have et sted, hvor de kan tale med voksne, mødes  med venner, spise sammen m.m. Derudover støtte til reparation af skiflift i byen. Den har været i stykker i nogle år og med den repareret vil det igen give børn i Tasiilaq mulighed for at stå på ski og bruge deres fysiske evner, så de bliver for trætte til at hænge ud, og lave ballade.

d.kr. 555.600 (2 år)

 

Børn på hospital
Støtte til udgivelse  af DVD med tre filmklassikere om børn på hospital, samt et diasshow med  børnetegninger og indlagt teksthæfte om børn på hospital. Materialet skal  foræres til målgruppen, så budskabet kommer helt ud. Målgruppen er børneafdelinger på hospitaler samt uddannelsen i helsesektoren.

d.kr. 110.000

 

BørneUngeProgrammet,  Rigshospitalet
Støtte til at etablere en Ungecafe på Rigshospitalet i København til brug for unge, som er  indlagt på hospitalet. Formålet er at give de unge mulighed for at mødes med  andre unge, som er indlagt og også at tilbyde dem et sted, hvor de kan få besøg  af venner. Ungecafeen har installeret computere og der er mulighed for at se  film.

d.kr. 489.000

 

De Frivilliges Netværk mod Misbrug
Støtte til at De Frivilliges Netværk mod Misbrug kan videreudvikle rådgivnings-hjemmesiden www.hope.dk/ung med mere indhold til børn og teenagere i alkoholfamilier. Derudover produktion af en række korte film på Hope Ung, der viser, hvad der foregår i de kommunale rådgivnings- og behandlingstilbud til børn og teenagere i  alkoholfamilier samt støtte til afholdelse af kurser for de børne- og familiesagkyndige.

d.kr. 393.750 (2 år)

 

Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København
Støtte til udarbejdelse af skitseforslag v/landskabsarkitekt Anja Boserup Qvist til anlægning af en have omkring Kvindehjemmet i København. Formålet er at bidrage til kvindernes såvel som børnenes psykiske trivsel og deres mulighed for at genvinde kræfterne på Kvindehjemmet. På baggrund af det endelige skitseforslag vil Kvindehjemmet søge forskellige andre fonde om støtte til at få projekteret og realiseret den have, som passende færdiggør den samlede renovering af institutionens faciliteter.

d.kr. 100.000

 

Dronning Caroline Amalies Hus
Støtte til ombygning af huset indvendigt sådan at det tilpasses 20 yngre sindslidende hjemløse. Huset er på 5 etager og der skal indrettes opholdsrum og køkken på hver etage. Ombygningen er foranlediget af et krav fra Københavns Kommunes side, for at de vil fortsætte med at yde driftstilskud. 

d.kr. 350.000

 

Egmontgården
Støtte til etablering af en legeplads til børn, som bor på krisecenteret Egmontgården  hvorved der opnås en forbedring af de fysiske rammer under familiernes ophold. Formålet  med legepladsen er at skabe rum, hvor  børn udfordres motorisk og sansemæssigt og hvor forældre og børn bliver fortrolige med at deltage i fremtidige gårdmiljøer/nabofællesskaber.

d.kr. 305.769

 

FAKTI –  Foreningen af kvinder til fremme af integration
Støtte til at kvinder, der kommer i FAKTI, skal få det bedre psykisk og fysisk. Støtte til at kvinderne skal lære at tage ansvar for deres eget og deres børns liv. Støtten involverer blandt andet læger, diætister, psykologer eller andre relevante  fagligt kompetente, som taler kvindernes sprog og som vil guide og hjælpe  kvinderne til at sætte fokus på eksempelvis deres medicinforbrug, deres kostvaner  m.m.

d.kr. 375.000

 

Foreningen Cancerramte Børn
Støtte til tidlig psykosocial indsats i familier med cancerramte børn manifesteret gennem ”Raske  søskende Weekender”, Sorggrupper og afholdelse af temaaftener for forældre, der  har mistet et barn. Projektets mål er, at de ramte familier gennem professionel ledelse kan skabe netværk med  ligestillede og at der etableres individuel psykologbistand til de særligt  udsatte familier.

d.kr. 300.000

 

Foreningen Natnød
Støtte til at udbetale lønninger til ansættelse af en fuldtidsmedarbejder og en  deltids-medarbejder på Nødnat som er et herberg, der giver østeuropæere i Danmark tag over hovedet og mad i de koldeste vintermåneder.

d.kr. 320.000

 

Frelsens Hær
Støtte til renovering og opgradering af Frelsens Hærs værested på Christianshavn i København, som dagligt hjælper 60 - 70 mennesker (hjemløse, fattige og ensomme) med mad, samtaler og socialt samvær. Bygningen trænger til denne gennemgribende renovering og er lukningstruet, såfremt der ikke gøres noget.

d.kr. 2.110.071

 

Hørhuset
Støtte til en række sociale arrangementer i Hørhuset, som er en institution for hjemløse (plads til 64 personer) på Amager, København. Hørhuset bliver drevet af Frelsens Hær. Arrangementerne kan eksempelvis være et madlavningsprojekt, et Grønlænderprojekt eller en udflugt til Sverige. Derudover gives støtte til indkøb af billardbord.

d.kr. 155.000

 

IOGT - Husets Pårørende Rådgivning
Støtte til at tilbyde  samtalegrupper for unge, 15-18 år som en fast og velfungerende del af IOGT’S  tilbud for nærmeste pårørende til alkoholmisbrugere. Det kræver tid at få sådant et tilbud til at fungere, idet der er jævne udskiftninger i gruppen. Målet er derfor at skabe en kontakt med disse sårbare unge, sådan at man formår at fastholde dem i samtalegrupperne. En gruppe kan max. have 8 deltagere af gangen.

d.kr. 117.400

 

Kirkens Korshærs Sociale Hjælpearbejde
Støtte til at opføre en ny bygning med toilet- og badefaciliteter ved Kirkens Korshærs sommerlejr i Skaverup, som vil kunne dække brugernes behov for privatliv m.v. Sommerlejren har plads til 50 brugere og  benyttes fra april til oktober. Brugerne er især familier, psykisk syge, fysisk  handicappede og misbrugere, som ikke har andre muligheder for ferieophold.  Sommerlejren tilbyder forskellige aktiviteter samt gode måltider hver dag – en  luksus, som næsten ingen af brugerne har mulighed for i hverdagen.

 d.kr. 1.145.000

 

Københavns Praktiserende Lægers Børnefond
Støtte til at Københavns Praktiserende Lægers Børnefond kan yde økonomisk støtte til værdigt trængende patienter i København eller Frederiksberg kommune.  Patienterne er ramt af enten sygdom eller har begrænsede økonomiske midler. Det er praktiserende læger, der med deres kendskab til familierne, indstiller donationerne, som udelukkende er portioner á kr. 5.000-10.000. Pengene bliver  oftest brugt til at anskaffe praktiske ting, der kan lette en ellers anstrengt hverdag eller en længe tiltrængt ferierejse, der ellers ikke var mulig.

d.kr. 100.000

 

Kringlebakken
Støtte til at sikre Kringlebakkens eksistens efter 2009 ved ansættelse af en ekstern konsulent til udarbejdelse af en evalueringsrapport. Rapporten skal understrege nødvendigheden af Kringlebakken eksistens som et alternativ til kommunens tiltag. Kringlebakken er et integrationshus for indvandrer-kvinder, deres børn og unge  piger (10-18 år).

d.kr. 100.000

 

Kvindecenterfonden Dannerhuset
Støtte til nye  badeværelser samt indkøb af møbler til ”Dannerhuset” i København. Støtten gives som en del af en gennemgribende renovering og opgradering af huset. ”Dannerhuset” har eksisteret siden 1873 og huser hvert år 100 kvinder og 100  børn, der er flygtet fra vold.

d.kr. 5.000.000

 

Landsorganisationen Udsatte Børn&Unge, YoungCare
Støtte til afholdelse af camps for socialt udsatte børn i alderen 2-12 år med henblik på at bryde den  negative sociale arv. Gennem camps at udvikle et socialpædagogisk tilbud, der supplerer og støtter de offentlige institutioners og skolers tiltag overfor socialt udsatte børn og unge i Danmark.

d.kr. 400.000

 

Missionen blandt Hjemløse
Støtte til at istandsætte ”Nødrummet” som er et bosted, kontakt- og værested for unge hjemløse i Valby, København samt ansættelse af en aktivitetsmedarbejder (en  tømrer), der sammen med de unge, der benytter stedet, kan istandsætte det.  Derudover støtte til indkøb af nye møbler og IT.

d.kr. 290.000

 

Natteravnene
Støtte til afholdelse af kurser for 50 frivillige, som skal oplæres i konceptet bag "Natteravnene", som er et projekt, hvor voksne er ude i nattemiljøet blandt de  unge som mæglere, observatører og voksenvenner men uden at agere politi eller social myndighed. Kurserne afholdes i forbindelse med, at de nuværende 4 projektledere fratræder indenfor de nærmeste år og ønsket er, at Natteravnene  udbredes over hele landet.

d.kr. 150.000

 

Props & Pearls Aps.
Støtte til at muliggøre projekter og aktiviteter, der har til formål at inspirere kvinder, der rammes af alvorlig sygdom som brystkræft eller underlivskræft, til hvad de  selv kan gøre for at fremme deres sundhed samt skabe debat om emner som er væsentlige netop for kvinder med de problemer.

d.kr. 500.000

 

Sct. Hans Hospital
Støtte til fortsat at tilbyde patienterne på Sct. Hans Hospitals Kunstcenter på Psykiatrisk Center mulighed for at skabe kunst og få undervisning af fagligt uddannede. For mange patienter giver det ro og koncentration og giver dem en identitet udover det at være patient. Kunsten skaber et link til livet. Det sociale samvær i centeret er værdifuldt, og en del fortsætter deres kunstneriske virke efter udskrivelse.

d.kr. 248.536 (3 år)

 

Ungdommens Røde Kors
Støtte til et projekt kaldet ”Connect”, hvis primære formål er at hjælpe og styrke unge kvinder med anden etnisk  baggrund, der på grund af æresrelateret vold eller trusler har brudt med deres  familier. Under og efter ophold på krisecentre hjælper og støtter frivillige dem til at skabe et nyt liv med et nyt netværk i form af nye relationer.

d.kr. 94.800

 

 

Det Kulturelle Område      
   
ARoS - Aarhus Kunstmuseum

Støtte til udstillingen ”JEPPE HEIN” på ARoS, Aarhus Kunstmuseum i anledning af museets 150  års fødselsdag. Det er den første store udstilling af den unge danske kunstner  Jeppe Heins (født 1974) værker i Danmark. Udstillingen er specifikt udviklet  til museet og vil bestå af både indendørs- som udendørsværker. Jeppe Heins kunst sætter beskueren i centrum, og det er dette fokus på beskuerens  oplevelser, der danner udstillingens krumtap. Det er publikums tilstedeværelse og deltagelse som fuldstændiggør de teknisk krævende værker og får dem til at træde i karakter som kunst. Katalog  både på engelsk og dansk.

d.kr. 1.500.000

 

 

Dansk Danseteater
Støtte til gennemførelsen af Dansk Danseteater open air dansefestival ”Copenhagen  Summerdance 09”, som finder sted i Københavns Politigård. Målet for denne  dansefestival er at udbrede kendskabet til moderne dans og ballet og der er gratis entre for publikum. Det er 5. År, at Dansk Danseteaters open air festival finder sted.

d.kr. 200.000

 

De Danske Kongers Kronologiske Samling
Støtte til udstillingen ”Tro Styrke Kærlighed. Danmark Sachsen 1548-1709 på Rosenborg Slot” på De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg Slot i København. Udstillingen er lavet i samarbejde med Grünes Gewölbe i Dresden. Udstillingen - som omfatter omkring 250 værker – vil kaste lys over de nære politiske, familiemæssige og kunstneriske  forbindelser mellem Danmark og Sachsen i en periode, hvor Danmark er i tæt  kontakt med ét af Kontinentets store fyrstedømmer. Udstillingen vil finde sted  i 2010.

d.kr. 2.000.000

 

Den Gamle By i Århus
Støtte til udstillingen ”Festtøj i 100 år”på museet ”Den Gamle  By” i Århus i forbindelse med ”Den Gamle By”s 100 års jubilæum. ”Den Gamle By” er Danmarks frilandsmuseum for bykultur og hører blandt Danmarks bedst besøgte museer. Museet består af mere end 75 byhuse fra de sidste 500 års  danmarkshistorie. Museet ejer en omfattende samling af dragter og tekstiler af høj kvalitet. Formålet med udstillingen er at vise et udsnit af de dragter, som specielt blev båret ved festlige lejligheder og som ikke tidligere har været  udstillet.

d.kr. 200.000

 

Det Danske Studenterhus/Fondation Danoise, Paris
Donation til Det Danske  Studenterhus/Fondation Danoise i Paris, Frankrig.  Et maleri af den danske billedkunstner Vibeke Tøjner (født 1961). Maleriet ,”Places II”,  2006, et oliemaleri i to dele på hver 240x200, er nu sat op i husets hall. Det  Danske Studenterhus/Fondation Danoise er ét af de 37 internationale kollegier, som hører under Cité internationale universitaire de Paris.

d.kr. 200.000

 

Det Kongelige Bibliotek
Støtte til 3 koncerter, som præsenterer den danske musikalske avantgarde på højeste kunstneriske niveau og at profilere Athelas  Sinfonietta Copenhagen og Dronningesalen på Diamanten (Det Kongelige Bibliotek).  Athelas  Sinfonietta Copenhagen blev oprettet i 1990 og har siden etableret sig som landets førende ensemble inden for ny kompositionsmusik. De 3 koncerter ensemblet vil opføre er: ”Strange News” af Rolf Wallin/Josse de Pauw, en hyldestkoncert til den danske komponist Poul  Ruders samt en koncert hvor to komponistgenerationer mødes: Pelle  Gudmundsen-Holmgreen (født 1932) og Jeppe Just Christensen (født 1978).

d.kr. 280.000

 

Det Kongelige Teater
Supplerende bevilling til allerede ydet bevilling (2008-2011) som støtte til Den Kongelige Opera  i København i perioden 2011-2012 i bestræbelserne på at tiltrække internationalt anerkendte gæstesolister og -dirigenter oftere, end det ellers ville være muligt.

d.kr. 1.500.000

 

Det Nationale Fotomuseum
Støtte til udstillingen med fotografen Henrik  Saxgren (født 1953): ”Unintended Sculptures”  på Det Nationale Fotomuseum på det Det Kongelige Bibliotek. Udstillingen består af 30 meget store billeder, som har en helt klar og aktuel sammenhæng med FN-klimatopmødet, der afholdtes i København i december 2009. De repræsenterer alle en markant kunstnerisk kommentar til menneskets fremmedgjorte forhold til  naturen.

d.kr. 200.000

 

Kunsthallen Brandts
Støtte til udstilling med den danske  kunstner og digter Kaspar Bonnén (født 1968) i Kunsthallen Brandts i Odense. Kunstneren anses af mange for én  af sin generations mest fremtrædende malere. Til udstillingen skaber kunstneren nye værker, både malerier og installationer, der netop er tilpasset Kunsthallen Brandts. I forbindelse med udstillingen udgiver Kunsthallen en katalogbog både på engelsk og dansk. Bogen vil indeholde de nye værker lavet specielt til  udstillingen, men også trække tråde tilbage til kunstnerens tidligere produktion for at vise Bonnéns kunstneriske udvikling. Udstillingen vil finde  sted i 2010.

d.kr. 200.000

 

Maribo Domkirke
Støtte til finansiering af en udbygning af orglet i Maribo Domkirke. Orglet kan dateres tilbage til 1864 og dets placering i den østre side af domkirken giver store akustiske problemer. Med et fjernværk  opnås en kvalitetsforbedring af lyden og en bedre mulighed for at lede og  understøtte salmesangen i hele kirken.

d.kr. 500.000

 

Museet for Fotokunst
Støtte til erhvervelse af 3 fotografiske  værker af den franske kunstner Sophie Calle (født 1953) til Museet for  Fotokunst i Odense. Titlerne er ”La Rencontre”,  ”Le Porc ” og ”L’Amnésie”. Museet  for Fotokunst ønsker at udvide deres samling af samtidsfotos ved køb af de 3 arbejder, idet Sophie Calle er éen af de mest betydningsfulde på den internationale fotoscene lige nu.

d.kr. 225.000

 

Nationalmuseet
Støtte til en udstilling på Nationalmuseet i København i anledning af Dronning Margrethe´s 70-års  fødselsdag den 16. april 2010. Udstillingen sætter fokus på Dronningens interesse for arkæologi. Dronningen vil selv være involveret i opbygningen af udstillingen i samarbejde med billedhuggeren Ingvar Kronhammar. Formålet med udstillingen er at bringe nye indfaldsvinkler til fortællingen om  Danmarks Oldtid og at tiltrække store og formentlig også nye grupper af besøgende. Udstillingen vil  blive ledsaget af en bogudgivelse. Udstillingen vil finde  sted i 2010.

d.kr. 1.467.000

 

Ny Carlsberg Glyptotek
Støtte  til udstillingen ”Masken – fra Carpeaux  til Picasso” på Ny Carlsberg Glyptotek i København. Denne udstilling samler for første gang hovedværker af en lang række berømte europæiske kunstnere – og mindre kendte, men ikke mindre interessante kunstnere og håndværkere – der alle har ydet vigtige bidrag til historien om maskens genkomst 1860-1920. Udstillingen  har også referencer til Glyptotekets egen samling af masker fra Antikken og op til det 19. Århundrede. 

d.kr. 1.342.497

 

Opera Hedeland 
Støtte til opsætningen af Opera Hedelands udendørs sommeropera ”Tryllefløjten”  af Mozart. Opera Hedeland startede i 2002 og har opført sommeroperaer hver sommer siden i det største udendørs Amfiteater i Skandinavien.

d.kr. 100.000

 

Ordrupgaard Museum
Støtte til udstillingen ”Munch  og Danmark” på Ordrupgaard Museum. Det er første gang, at et dansk museum præsenterer, hvad Danmark betød for den norske maler Edvard Munch (1863-1944). Maleren opholdt sig i Danmark i adskillige perioder af sit liv. Udstillingen består af over 70 malerier, tegninger og grafiske værker af Munch. Edvard Munch er den mest betydningsfulde nordiske kunstner på den internationale scene i denne periode. Katalog på engelsk og dansk.   

d.kr. 1.217.500

 

Ribe Domkirke
Støtte til 4 messehagler af væveren/tekstildesigneren Puk Lippmann til Ribe Domkirke. De nuværende messehagler er slidt op, og de nye skal præsenteres i forbindelse med Ribe bys  1300-års jubilæum i 2010.

d.kr. 200.000

 

Statens Museum for Kunst
Støtte til udstillingen ”Nicolai Abildgaard: Krop og Tradition” på Statens Museum for Kunst i København og til at udgive en tilhørende stor publikation på dansk og engelsk. Nicolai Abildgaard  (1743-1809) er én af de betydeligste danske malere fra denne periode og idet, der ikke har været afholdt en retrospektiv udstilling siden 1916, er det intentionen med denne udstilling at bringe kunstneren ind i en ny national og international  sammenhæng. Udstillingen i København har affødt to mindre udstillinger i Paris og i Hamborg, hvilket understreger kunstnerens internationale betydning.

d.kr. 3.100.000

 

Taarnborgfondet
Støtte til afholdelse af en række  udstillinger på Taarnborg i Ribe – det tidligere bispesæde for den danske samledigter, Biskop Hans Adolf  Brorson (1694-1764). Danske billedkunstnere og fotografer vil udstille deres illustrationer til bogværker med udvalgte salmer af Hans Adolf Brorson.  Udstillingerne vil bringe liv og opmærksomhed omkring Taarnborg. Blandt  kunstnerne er fotografen Per Bach Jensen og billedkunstneren Maja Lisa  Engelhardt.

d.kr. 300.000

 

Thorvaldsens Museum
Støtte til en udstilling med værker af den svenske  billedhugger Johan Tobias Sergel (1740-1814) på Thorvaldsens Museum i København. Hovedformålet vil være at vise kunstnerens terracotta arbejder (dvs.  ler-modeller) suppleret med tegninger, der på den ene eller anden måde forholder sig til de skulpturelle arbejder. Sergel regnes i Sverige på samme niveau som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen i Danmark og han var desuden en  nær ven til Thorvaldsens mentor, Nicolai Abildgaard. Udstillingen vil understrege den tætte forbindelse mellem Sergel og Thorvaldsen. Udstillingen vil finde sted  i 2010.

d.kr. 250.000